Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace

Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity si vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2020, která se uskuteční v prostorách fakulty ve dnech 11. až 12. 6. 2020.

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou:

Právní stát a lidská práva: Tato sekce se uskuteční ve dnech 11. a 12. června 2020. Bude věnována právně-filosofickým východiskům právního státu a lidských práv, jakož i interpretačním a aplikačním problémům, které se pojí s jejich uplatňováním v praxi (zejména ústavních) soudů.

Aktuální problémy právní teorie: Tomuto tématu je věnována samostatná konferenční sekce dne 12. června 2020. Do jejího obsahového rámce spadají aktuální problémy metodologie práva (především interpretace práva) a právní vědy, filosofie a sociologie práva, jakož i nové přístupy v právní vědě jako Law and Economics. Jejím účelem je umožnit odbornou diskuzi nad reprezentativním průřezem současnou právní teorií.

V rámci konference je možno mít pouze jedno vystoupení. Zařazení do čtvrteční části programu je ve výlučné kompetenci organizátorů a nelze si jej vyžádat. Předběžný harmonogram celé akce je k dispozici zde.

Konferenční poplatek činí 1.600 Kč, nebo 64 EUR (obojí vč. DPH). Je třeba jej uhradit před konáním konference. Účastník bude po založení přihlášky v Registračním systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyzván emailem k vyzvednutí zálohové faktury v elektronické podobě, kterou mu vystaví Obchodní centrum MU. Další instrukce obdrží elektronickou poštou. V případě nepublikování příspěvku ve sborníku (např. z důvodu negativního recenzního posudku) nebo neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.

Neváhejte a přihlaste se na tuto akci prostřednictvím Registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

 

 

Časový harmonogram

Doba přihlašování: 1. 3. až 17. 5. 2020

Datum konání konference: 11. až 12. 6. 2020

Termín odevzdání textu do konferenčního sborníku: do 12. 7. 2020

Recenzní řízení: do 23. 8. 2020

Lhůta pro zapracování připomínek recenzentů: do 13. 9. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.