Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace

Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity si vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2019, která se uskuteční v prostorách fakulty ve dnech 6. až 7. 6. 2019.

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou:

Právo, legitimita, autorita: Tato sekce se uskuteční ve dnech 6. a 7. června 2019. Bude věnována filosofickým problémům, které jsou spojeny s pojmy legitimity a autority. Dále v ní bude diskutována otázka legitimity (ústavního) soudnictví. V posledních letech narůstá ve světě napětí mezi zákonodárnou složkou moci, která odvozuje svou legitimitu od lidu, a soudní složkou, která si z pozice odborné moci nárokuje epistemickou autoritu. Jaká jsou možná vyústění tohoto napětí?

Aktuální problémy právní teorie: Tomuto tématu je věnována samostatná konferenční sekce dne 7. června 2019. Do jejího obsahového rámce spadají aktuální problémy metodologie práva (především interpretace práva) a právní vědy, filosofie a sociologie práva, jakož i nové přístupy v právní vědě jako Law and Economics. Jejím účelem je umožnit odbornou diskuzi nad reprezentativním průřezem současnou právní teorií.

V rámci konference je možno mít pouze jedno vystoupení. Zařazení do čtvrteční části programu je ve výlučné kompetenci organizátorů a nelze si jej vyžádat.

Součástí konference je dne 6. 6. 2019 i večerní společenský program.

Konferenční poplatek činí 1.400 Kč, nebo 55 EUR (obojí vč. DPH). Je třeba jej uhradit před konáním konference. Účastník bude po založení přihlášky v Registračním systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyzván emailem k vyzvednutí zálohové faktury v elektronické podobě, kterou mu vystaví Obchodní centrum MU. Další instrukce obdrží elektronickou poštou. V případě nepublikování příspěvku ve sborníku (např. z důvodu negativního recenzního posudku) nebo neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.

Neváhejte a přihlaste se na tuto akci prostřednictvím Registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

 

 

Časový harmonogram

Doba přihlašování: 1. 3. až 17. 5. 2019

Datum konání konference: 6. až 7. 6. 2019

Termín odevzdání textu do konferenčního sborníku: do 14. 7. 2019

Recenzní řízení: do 25. 8. 2019

Lhůta pro zapracování připomínek recenzentů: do 15. 9. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.